มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นิสิตหอพักนิสิต A มจร ร่วมมือร่วมใจปลูกป่าปลูกธรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

“นิสิตหอพักนิสิต A มจร ร่วมมือร่วมใจปลูกป่าปลูกธรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา17.49 น. ที่หอพักนิสิต A พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้รับมอบหมายจากพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติของนิสิตหอพัก A มจร ภายใต้โครงการ”หอพักนิสิต A ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ในวโรกาส ทรงมีพระชนมายุครบ 66 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ”

การนี้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ได้ร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เป็นปฐมฤกษ์ด้วย โดยมีนิสิตทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 56 รูป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีต้นไม้ที่ใช้ปลูกในวันนี้ทั้งสิ้น จำนวน 79 ต้น ได้แก่ ต้นกัลปพฤกษ์ 30 ต้น ต้นกันเกรา 20 ต้น ต้นพยุง 10 ต้น ต้นตะเคียนทอง 19 ต้น

กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยอนุกรรมการหอพักนิสิตฝ่ายนิสิต หอพักนิสิต A นำโดยพระใบฏีกาอโณทัย สุเมโธ ประธานอนุกรรมการหอพักนิสิต A ฝ่ายนิสิตและคณะนิสิตเป็นผู้ดำเนินการ ในนามกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ขออนุโมทนาและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันปลูกป่าปลูกธรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันนี้

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: พระสมจิตร ญาณวีโร และพระใบฏีกาอโณทัย สุเมโธ