มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พรรษาพาสุข ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา

ขอเชิญพระนิสิตใช้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 500 รูป วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-14.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย