มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ให้ตรวจสอบผลการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ 2561

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 เข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ
หากนิสิตท่านใดพบปัญหาเรื่องการยื่นคำร้อง เช่น

  • โครงการเอกสารไม่สมบูรณ์
  • ยื่นเอกสารไม่ครบ เป็นต้น

ซึ่งจะมีผลปรากฏดังภาพที่แนบมานี้

ในกรณีที่นิสิตได้รับผลการตรวจสอบเป็นสัญลักษณ์ กากบาทสีแดง (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในระบบ หากแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอการตรวจเอกสารในระบบจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
โดยให้แก้ไขภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 และทางเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลของท่านต่อไป