มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กราบมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี”

เมื่อวันที่1ก.ย.61 ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เข้าถวายมุทิตาสักการะพระราชวรมุนี,ดร. รองเจ้าคณะภาค 6, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 55 ปี 1 กันยายน 2561 ณ วัดสังเวชวิศยาราม บางลำพู กรุงเทพฯ.