มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 1 (2561)

ขั้นตอนการส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 1
1.จัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 1 (กน.ปศ.07) https://bit.ly/2Q5BjBJ
2.อัพโหลดส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 ผ่านระบบ https://bit.ly/2LT7YqK
3.จัดทำหนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 (กน.ปศ.06) ส่งฝ่ายกิจการนิสิต ที่ท่านสังกัด
– สำหรับส่วนกลาง https://bit.ly/2wDZ1wr
– หรือส่วนภูมิภาค https://bit.ly/2LT8fdg
4.แก้ไขข้อมูลการส่งรายงานได้ที่ https://bit.ly/2wzTMOz
5.ตัวอย่างรายงานและรายละเอียดขั้นตอน https://bit.ly/2MJElNL
#ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 (ตามปฏิทินการปฏิบัติศาสนกิจ 2561)