มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้องๆองค์กรนิสิต มจร ปีการศึกษา2561

ทีมงานน้องๆองค์กรนิสิตทุกๆปีการศึกษา จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปในการคิดงาน สร้างสรรค์งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกทีมทุกปีการศึกษาไปตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละท่าน

แต่มีอย่างหนึ่งที่น้องๆเหมือนกันคือ ความเป็นลูกศิษย์ มจร ที่มีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ 9 หรือคุณลักษณะที่ มจร คาดหวัง คือ (1) ต้องมีปฏิทาน่าเลื่อมใส (วางตัวน่าเข้าใกล้) (2)ใฝ่รู้ใฝ่คิด (3) ผู้นำด้านจิตใจและปัญญา (4) มีทักษะด้านภาษา (5)มีศรัทธาอุทิศตน (6)รู้จักเสียสละ (7)รู้เท่าทันสังคม (8)สั่งสมโลกทัศน์ (9) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ

องค์กรนิสิต (ประกอบด้วย สภานิสิต คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตและชมรมนิสิต) ภายใต้นโยบายและการกำกับของพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรนิสิตได้รับการพัฒนาทั้งวิชาการ กิจกรรมและคุณธรรมอย่างเต็มที่ เพราะท่านกล่าวอยู่เนื่องๆว่า ลูกศิษย์ มจร ต้อง “วิชายอด จรณะเยี่ยม”

กล่าวถึงตรงนี้ชวนให้นึกถึงคำกล่าวของศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เคยกล่าวไว้ว่า “ความรู้ที่ขาดคุณธรรม ความสามารถที่ขาดสติ การประกอบกิจที่ขาดศรัทธาและอุดมการณ์ การเป็นผู้นำที่ขาดความกล้าอันชอบด้วยหลักการ เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ”

อย่างไรก็ดี ระหว่างปฏิบัติงานในพิธีการมีโอกาสได้ยินคำสนทนาโดยไม่ตั้งใจของผู้บริหาร คณาจารย์ที่กล่าวถึงองค์กรนิสิต อย่างชื่นชม และโปรยยาหอมว่า …ลูกศิษย์ มจร เรา โดยทีมองค์กรนิสิตปีนี้ทำงานเข้มแข็ง มีความขยัน อดทน เสียสละ มีจิตอาสา และช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยและส่วนร่วมเป็นอย่างดี..

รู้สึกประทับใจในคำกล่าวของท่านและให้รู้สึกดีใจแทนน้องๆ เพราะทราบและได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานเห็นถึงพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเขามาโดยลำดับ จึงอยากให้พวกเขาได้ทราบ จงรักษาไว้และทำดีต่อไป “ทำดี ทำทันที ทำต่อไป”

อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังของการทำงาน เบื้องหลังแห่งความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย มีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต หลายส่วนงานมาร่วมด้วยช่วยกันในนามกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง