มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีทำสามีจิกรรม และพิธีไหว้ครู มจร 2561

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2561 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มจร จัดพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ทำสามีจิกรรมและถวายเครื่อง
สักการะ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย จากนั้น ประธานสภานิสิต นายกองค์กรบริหารนิสิต และนิสิตทุกรูป ทำสามีจิกรรมและพิธีไหว้ครู ต่อผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพจาก: MCU TV-Channel