มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้อนรับปฏิสันถารนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินเดียเยี่ยมชมกองกิจการนิสิต

“ต้อนรับปฏิสันถารนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินเดียเยี่ยมชมกองกิจการนิสิต”

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2561 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับปฏิสันถารนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Guahati University รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการประสานงานจากพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ในการนี้ Mr. Anurak และ Mr. DERHASAT NARZARY ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมขององค์กรนิสิตในการเตรียมงานต่าง ๆ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรม ไทย-อินเดีย และ อาเซียน ในประเด็นต่างๆ เช่น การสร้างสันติภาพและการศึกษาของเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต การจัดกิจกรรมชมรมนิสิต เป็นต้น