มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

กองกิจการนิสิต มจร. ขอนิมนต์/เชิญนิสิต มจร.ส่วนกลาง ร่วมจัดและประกวดพานพุ่มไหว้ครู “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561”