มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์กรนิสิตสามีจิกรรม เจ้าคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ

“องค์กรนิสิตสามีจิกรรม เจ้าคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ”

เมื่อวันที่31 ก.ค.2561 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีได้นำพาผู้บริหารเจ้าหน้าที่และองค์กรนิสิต ประกอบด้วยประธานสภานิสิต ทำสามีจิกรรม ต่อพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ครูบาอาจารย์ผู้เมตตาอบรมสั่งสอนให้โอกาสในการพัฒนาตนพัฒนางาน

การนี้พระเดชพระคุณได้เมตตาอำนวยพรให้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยและหน้าที่การงานสืบไป โอกาสเดียวกัน ประธานสภานิสิตได้นำสมาชิกองค์กรนิสิตประกอบพิธีกรรมสำคัญในกาลนี้ด้วย

การนอบน้อมสักการะต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ ถือเป็นความงดงามตามธรรมเนียมประเพณีขออนุโมทนากับองค์กรนิสิตโดยท่านประธานสภานิสิต