มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการ มจร ชมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ (ภาคเหนือ) เป็นพระรุ่นใหม่มีความเป็นนวลักษณ์ ๙ ประการ

“รองอธิการ มจร ชมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ (ภาคเหนือ) เป็นพระรุ่นใหม่มีความเป็นนวลักษณ์ ๙ ประการ ตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง เชื่อจะเป็นกำลังสำคัญของคณะสงฆ์ และช่วยพัฒนาสังคม””

เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจำภาคเหนือ พิธีเปิดโครงการโดยพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานและบรรยาย หัวข้อ”การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” กล่าวรายงานโดยพระราชปริยัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา และเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

พระราชวรมุนี,ดร. กล่าวเปิดงานและให้โอวาทตอนหนึ่งว่า …มจร ได้กำหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต้องปฏิบัติศาสนกิจ ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบัติงานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย มจร มีพันธกิจ ๔ ด้าน คือ (๑) ผลิตบัณฑิต (๒) วิจัยและพัฒนา (๓) ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม (๔) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การปฏิบัติศาสนกิจ มุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้นำความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาครบแล้วตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตน มีคุณลักษณะที่ มจรคาดหวังตามนวลักษณ์ ๙ ประการ หรืออย่างน้อย ๕ ข้อขึ้นไปทุกท่านคงจำได้ คือ (๑) ปฏิปทาน่าเลื่อมใส (วางตัวน่าเข้าใกล้) (๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด(๓) เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา (๔) มีทักษะด้านภาษา (๕) มีศรัทธาอุทิศตน (๖) รู้จักเสียสละ (๗) รู้เท่าทันสังคม (๘) สั่งสมโลกทัศน์ (๙) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ

คุณลักษณะดังกล่าวจะไปช่วยหนุนเสริมให้การปฏิบัติศาสนกิจของทุกท่านเป็นไปตามพันธกิจในข้อบริการสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการช่วยขับเคลื่อนงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง๖ด้านตามความถนัดที่ทุกท่านได้จัดทำโครงการ โดยเฉพาะงานใน ๔ ด้านสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านโดยตรง คือ เผยแผ่ ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์

นอกจากนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างการฝึกคิดการวิเคราะห์ เช่น มีเงิน10 บาท ซื้อไป4 บาทจะต้องถอนเงินคืนเท่าไร คำตอบอยู่ที่ว่าเราใช้เงินเท่าไรซื้อ และเรื่องอายุ พี่อายุ10ปี น้องอายุครึ่งหนึ่งของพี่ ถ้าพี่อายุ60ปีน้องจะอายุเท่าไร

การนี้พระราชปริยัติ ได้รายงานต่อประธานว่า การปฏิบัติศาสนกิจมีการพัฒนามาโดยลำดับโดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการปฏิบัติศาสนกิจ

การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ดังนี้

(๑)​เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถดำเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้

​(๒) เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทราบแนวปฏิบัติและสามารถแปลงนโยบายไปสู่การจัดทำโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ได้

(๓) เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นงานกิจการคณะสงฆ์ที่สนใจ

​(๔) เพื่อให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตสำนึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

​การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับภาคเหนือ ​จัดปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑​ณ มจร วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

​หลังจากนั้น พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการ
กองกิจการนิสิต และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ได้ให้แนวทางในการจัดทำโครงการ และชี้แจงการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการ ใน ๔ คำถามสำคัญ(๑)ภาพอนาคตที่ท่านอยากเห็นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจจบ (๒) ร่วมค้นหาและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่ดี (๓) ใครหรือเครือข่ายไหนสามารถเข้ามาช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจเราได้ (๔) เป้าหมายระยะสั้นระยะยาว (ความต่อเนื่องหรือความยั่งยืน)

การประชุมกลุ่มย่อย ๖ กลุ่มได้แก่ (๑) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านการปกครอง (๒) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่ (๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา (๓) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์ (๔) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ (๕) กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์

การประชุมกลุ่มย่อยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม และจากผลการนำเสนอผลของและกลุ่ม ดำเนินรายการ โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา พบว่า ในการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตทุกกลุ่มเสนอว่าต้องทำงานเชิงรุก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพของนิสิต ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในงานการทำงาน

ในช่วงพิธีปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่๖๔ ประจำภาคกลาง โดย พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้อนุโมทนาขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท่านได้สรุป 3 ประเด็นสำคัญ คือ รูปลักษณต้องดี ว่จาเป็นที่ไว้ใจ จิตใจต้องมั่นคง หลังจากนั้นได้นำกราบลาพระรัตนตรัยและบันทึกภาพรวมกัน