มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารสนเทศการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64

ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา (วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2561)

กำหนดการปฐมนิเทศ

แนวปฏิบัติและแบบบันทึกสรุปผลการประชุมย่อย

แบบประเมินการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา (วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2561)

กำหนดการปฐมนิเทศ

แนวปฏิบัติและแบบบันทึกสรุปผลการประชุมย่อย

แบบประเมินการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขอนแก่น (วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561)

กำหนดการปฐมนิเทศ

แนวปฏิบัติและแบบบันทึกสรุปผลการประชุมย่อย

แบบประเมินการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561)

กำหนดการปฐมนิเทศ

แนวปฏิบัติและแบบบันทึกสรุปผลการประชุมย่อย

แบบประเมินการเข้าร่วมปฐมนิเทศ