มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ วข.อุบล

“การเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ วข.อุบล”

เมื่อวันที่26พ.ค.2561 เวลา 13.00น. ณ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร ได้รับความเมตตาจากพระเทพวราจารย์.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี นิมนต์เป็นวิทยากรบรรยายเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ ปีการศึกษา2561 ในหัวข้อเรื่อง”บทบาทของนิสิตกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย”

การนี้ได้กำหนดประเด็นในการนำเสนอ 3 ประเด็น คือ (1) ทักษะมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (2) บทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่อนิสิต(3)บทบาทและหน้าที่ของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย กล่าวถึงนิสิตยุคใหม่ บัณฑิตยุคใหม่ โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพื่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นวลักษณ์ 9 ประการ ประเภทของกิจกรรมในการเข้าร่วม ความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้การบรรยาย บทบาทสมมุติ กรณีตัวอย่าง ผ่านข้อคิดความเห็นและการลงมือปฏิบัติด้วยตัวของนิสิตเอง โดยเน้นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมประเทศชาติ

ส่วนหนึ่งสำคัญให้นิสิตได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของความเป็นนิสิต ที่มาของสถาบัน การมีหน้าที่ รู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม “อย่าเรียกร้องสิทธิที่พึงมี หากไม่เคยทำหน้าที่ควรทำ”

ขออนุโมทนาและขอบคุณนิสิตทุกท่านที่ตั้งใจและรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม