มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติศาสนกิจ

เมื่อวันที่17พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อยกระดับการสนับสนุนการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ การสนับสนับการสร้างสังคมสุขภาวะ ตลอดจนการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้โครงการพระนิสิตธรรมทายาทเพื่อการพัฒนาสังคม ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมจากทุกวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ