มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.256 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับโอกาสจากพระครูสุตภัทราภรณ์,ดร. รองผอ.ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นการดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการตรวจสอบคุณสมบัติ การยื่นคำร้องออนไลน์ การเขียนโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนมีการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเป็นรายภาคตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป (กราบขอบคุณอาจารย์พระครูสุตภัทราภรณ์,ดร. รองผอ.ฝ่ายกิจการนิสิต วส.ศรีสะเกษ ที่เมตตาพาชมสวนทุเรียนและนำส่งถึงวัด)