มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดี มจร เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ประจำปี 2561

“รองอธิการบดี มจร เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ประจำปี 2561”

วันที่23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.9,Ph.D.) รองเจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับบัญชาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนในการประชุมประจำปีผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

พระราชวรมุนี กล่าวว่า…การประชุมครั้งนี้เป็นการกำหนดแนวทางการศึกษาสงฆ์เพื่อบูรณาการการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยกำหนดมติในส่วนแผนกสามัญโดยเห็นชอบการบูรณาการหลักสูตรบาลี นักธรรม และสามัญ เข้าเป็นหลักสูตรมีเอกลักษณ์เฉพาะทาง โดยมีเป้าประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนา”ศาสนทายาท”ให้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวิชาสามัญควบคู่กันไป เมื่อพัฒนาหลักสูตรแล้วจะดำเนินการให้กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางเช่นเดียวกับหลักสูตรทหาร หรือพยาบาล ส่วนหนึ่งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

ฝาก 2 เรื่องสำคัญ ให้ท่านทั้งหลายช่วยคิดต่อ คือ (1) การดำเนินการใดๆ ควรต้องมี From Vision to Action จากวิสัยทัศน์สู่การกระทำ หมายความว่าเมื่อเรามีความคิดอะไรแล้ว ควรลงมือทำและทำให้บรรลุผลด้วย

(2) อยากให้มุมมองเชิงบวกเปลี่ยนMINDSETให้เป็นบวกโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไม่ควรใช้คำเชิงลบ เช่น จัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส เพื่อเด็กยากจนหรือเพื่อเด็กขาดคุณภาพ ต้องมองว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ พวกเขามีความเป็นพุทธะ

ดังนั้น การจัดการศึกษา จึงควรใช้คำเชิงบวกว่า “จัดการศึกษาเพื่อให้มีศาสนทายาทหรือเพื่อสร้างศาสนทายาทที่ดี” สิ่งที่จะต้องเข้าใจในการจัดการศึกษา ก็คือ บูรณาการ โฟกัส และตัวป้อน ท่านกล่าวสรุปในตอนท้าย

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกว่า 500 รูป/คน เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายทั่วประเทศ

สรุปโดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร