มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มคลังปัญญาอาสา นำโดย พระมหาธนากร จรณสมฺปนฺโน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นนายกฯ ด้วยคะแนนเสียง 299 คะแนน ตามด้วยผู้ได้รับคะแนนรองลงมาคือผู้สมัครหมายเลข 3 กลุ่ม MCU Unity นำโดย พระทัศพร ทองอยู่ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียง 149 คะแนน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้ง 2 กลุ่ม ที่ได้รับคะแนนเสียงจากเพื่อนๆ และได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดนโยบายต่างๆ ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนากิจการของนิสิตให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป