มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้สมัครนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร ทั้ง2กลุ่มประกาศชัดพร้อมอาสาทำงานรับใช้มวลนิสิตและสนองงานมหาวิทยาลัย

“ผู้สมัครนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร ทั้ง2กลุ่มประกาศชัดพร้อมอาสาทำงานรับใช้มวลนิสิตและสนองงานมหาวิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ลานธรรม ลานปัญญา ชั้นGโซนB กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมรับฟังการปราศรัยนโยบายของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร (ส่วนกลาง) ประจำปี2561 โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

หลังจากนั้นมีเวทีปราศรัยเสนอนโยบายกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดพื้นที่เล็กๆตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ที่ต้องการให้นิสิตได้มีเวทีในการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองด้วยการอาสาเป็นผู้แทนนิสิตเข้ามาทำงานหรือทำกิจกรรมนิสิตจิตอาสา

เวทีการปราศรัยนโยบาย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มีผู้สมัครเป็นนายกฯ ทั้งสองกลุ่มร่วมเวทีฯ ประกอบด้วย :-

เบอร์ 2 “กลุ่มคลังปัญญาอาสา” มีพระมหาธนากร จรณสมฺปนฺโน เป็นหัวหน้ากลุ่ม พร้อมทีมงานประกาศชัดพร้อมอาสาเข้ามาทำงานรับใช้มวลนิสิตหากได้เป็นนายกฯ โดยเสนอนโยบายการมีจิตอาสาเข้ามาทำงานเพื่อมวลนิสิตและสนองนโยบายมหาวิทยาลัย ชูนโยบายสำคัญ เช่น ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยสีขาวปราศจากขยะ ส่งเสริมกิจกรรมทุกชมรม ที่สำคัญพร้อมผลักดันสิทธิประโยชน์อันจะพึงมีพึงได้สำหรับนิสิต พร้อมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อร่วมพัฒนานิสิต ให้มีจิตอาสาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม

เบอร์ 3 “กลุ่ม MCU Unity” มีพระทัศพร ทองอยู่เป็นหัวหน้ากลุ่ม พร้อมทีมงานประกาศก้อง พร้อมทำงานรับใช้ หากได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่เป็นนายกฯ ประกาศเดินหน้าพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต สร้างสรรค์และเพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรมใหม่ๆของนิสิต กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาระหว่างนิสิตต่างประเทศ และที่สำคัญพร้อมผลักดันเพิ่มพื้นที่ให้นิสิตชาวต่างประเทศได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

ไม่ธรรมดาจริง ๆ สำหรับนโยบายของผู้สมัครทั้ง2กลุ่ม ต่างชูนโยบายการมีจิตอาสาเพื่อร่วมพัฒนา มจร ทั้ง 2 กลุ่มได้เสนอตัวอาสาเข้ามาทำงาน ได้ทำหน้าที่บอกกล่าวเพื่อนนิสิตได้อย่างน่าสนใจ น่าชื่นชม และอนุโมทนาในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดียิ่ง

วันพรุ่งนี้ 6 ก.พ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. “วันเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต”เป็นหน้าที่ของนิสิตปริญญาตรี มจร (ส่วนกลาง)ทุกรูป/คน ทุกท่านมีนัดสำคัญพึงไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร กัน

ปีนี้มี 2 กลุ่มที่อาสามาทำงาน “เก่งทั้งคู่ ดูดีทั้งสองกลุ่ม” รักใครชอบใคร ไปใช้สิทธิเลือกเบอร์ที่ท่านรัก ให้คะแนนเบอร์ที่ท่านชอบ ”

สรุปโดย: พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต /ภาพข่าว: กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต