มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่1/2561

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่1/2561 มีพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯครั้งที่ผ่านมา และวาระเพื่อพิจารณาอนุมัตินิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่63 การใช้ระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค รุ่นที่ 63 ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 และการประเชิงปฏิบัติการงานด้านกิจการนิสิต