มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2561 มีพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญๆเช่นการส่งเสริมให้นิสิตนานาชาติได้ร่วมทำวัตรสวดมนต์ ทำกิจวัตรของสงฆ์ตามพระธรรมวินัย ให้ดำเนินการตามประกาศและมติของคณะกรรมการหอพักนิสิต การดำเนินการร้านสวัสดิการนิสิต และการอนุมัติให้จัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้การบริการนิสิตเป็นไปด้วยดีและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น