มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๕๘

รายชื่อนิสิตรายเก่าที่เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเรียบร้อยแล้ว (และได้ส่งรายชื่อไปให้ กยศ ในระบบแล้ว รอเซ็นเอกสารการลงทะเบียน.ซึ่งผมสามารถดำเนินการแทนได้ ถึงได้กำชับให้เซ็นเอกสารเป็นตัวบรรจง ไงครับ มันอยู่ไกลกัน หลายวิทยาเขต หลายคน ต้องใช้วิธีนี้ซึ่งไม่ผิดระเบียบ กยศ.แต่อย่างใด ) ดังนี้ครับ
1 นางสาวจันจิรา บูรณะ
2 นายทรงวุฒิ สมยิ่ง
3 นายอติชาติ หิ้งงาม มจร.สุรินทร์
4 นางสาวธนัชพร เหรียญธงชัย
5 นางสาวปัทมา ฟรอมชัยภูมิ
6 นางสาวศิริประภา แก้วบุญใสย
7 นายอนันต์ วงค์ชัยเพ็ง
8 นางสาวเฉลิมศรี ปานทอง
9 กัญจนานุช หนุ่มตัง
10 นายอนุชิต กิ่งก้าน
11 นายประกิต ทรัพย์พร้อม
12 นายกฤติ พฤทไพสิท.
13 นางสาวนรินรัตน์ เชิงกราน
14 นางสาวนทิตา ศรีสมวงค์

15 นางสาวกาญจนา เสือพันธ์
รอรับเงิน นะครับแต่ช้า เพราะนี้คือการเปิดรอบสองในระบบ แต่ได้เงินแน่นอน

 

ส่วนทีมีรายชื่อนิสิตรายเก่าต่อไปนี้ ให้รีบๆ และรีบๆ เข้าไปยืนยันโดยด่วนที่สุดครับ
1 นางสาวบุญนำ น้อยมณี
2 นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ
3 นางสาวปรียานุช อรบุตร
4 นางสาวปณัฐดา กุลดิถี
5 นางสาวอรอนงค์ ตอนไตย
อย่าให้เกินวันที่ 10 กันยายน นี้นะครับ

รายชื่อนิสิตรายเก่า ที่ต้องทำสัญญาใหม่ และเข้าไปทำสัญญาแล้ว ดังนี้
1 น.ส.จิฑาภรณ์ แก้วอุดร
2 น.ส.อริศรา วงศ์คำจันทร์
3 น.ส.สุพัตรา ไชยสีลา
4 น.ส.กาญจนา พรมแพง
5 น.ส.จุนันฐิดา แจ่มใส
6 น.ส.ละอองดาว แสงงาม
7 น.ส.ศิริลักษณ์ รักยิ่ง
8 น.ส.ชมพูนุช พิศาลเอก
9 นายวินัย พิศโสระ
ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้ดี ก่อนวันที่ 9 กันยายน นี้นะครับ หลังจากนั้นก็รอ เพื่อที่จะเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ ติดตามข่าวอย่าพลาดเด็ดขาด

รายชื่อนิสิตรายเก่า ที่ยังไม่เข้าไปทำสัญญา และให้รีบเข้าไปทำสัญญาในระบบโดยด่วน ดังนี้

1 นางสาววิลาวัณย์ ชุ่มผักแว่น มจร.ส่วนกลาง
2 นางสาววรางคณา ชุ่มผักแว่น มจร.ส่วนกลาง
3 นายผดุงศักดิ์ เจ๊กนอก มจร.ส่วนกลาง
4 นางสาวฐาปนีย์ สืบสิงห์ มจร.หนองคาย
5 นางสาวนิตยา พนาลิกุล มจร.หนองคาย
6 นางสาวพัชรา ประเสริฐสังฆ์ มจร.ส่วนกลาง
7 นางสาวศรัญญา คนเพียร มจร.ส่วนกลาง
8 นายไกรเพชร กิจรัตตานันท์

รีบเข้าไปทำสัญญาในระบบโดยด่วน ก่อนวันที่ 10 กันยายน นี้

………น้องนิสิตทุกท่าน ครับ คนที่ทราบข้อมูลข่าวสารตรงนี้ช่วยแจ้งและช่วยเป็นทีปรึกษาให้แก่กันและกันนะครับ เป็นการเรียนรู้เรื่องการประสานงาน การเจรจา การให้ความช่วยเหลือ จะทำให้เราได้เพื่อน ได้พี่น้อง และได้รู้จักกัน ซึ่งการเรียนรู้ การศึกษา มันต้องได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน……
กรุณาบอก แจ้ง และช่วยเหลือกันนะครับ………
ผมจะเป็นคนช่วยเหลือในระบบ และส่งต่อไปยัง กยศ. ซึ่งการทำงานในระบบมันมีขั้นตอนมากและซับซ้อน ใช้เวลาเฉลี่ย 20 นาที ต่อนิสิต 1 คนเลยทีเดียว

ขออภัยหากได้ดำเนินการแล้ว
และกรุณา แจ้งด้วยนะครับ บอกชื่อ นามสกุล รหัส ไว้ด้วย

แล้วอย่าลืมทำตามหลักเกณฑ์ของ กยศ.คือ แบบรายงานการทำงานจิตอาสา นะครับ