มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง)

เลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง)

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2561 เวลา 10.00 น. พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานจับฉลากหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนายเกษม ประกอบดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ต้องชื่นชมผู้สมัครทั้งสองกลุ่มที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำองค์กรนิสิต การเสียสละเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวนอกจากจะได้เรียนรู้และสร้างสมประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการได้ประกาศเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีในความเป็นลูกศิษย์ มจร และวัฒนธรรมองค์กรนิสิตที่ดีงามตามบทบาทหน้าที่ต่างๆสอดคล้องและเป็นไปตามนวลักษณ์9ประการของนิสิต มจร คือ(1)ปฏิปทาน่าเลื่อมใส(2)ใฝ่รู้ใฝ่คิด (3)เป็นผู้นำด้านจิตและปัญญา(4)มีทักษะด้านภาษา(5)มีศรัทธาอุทิศตน (6)รู้จักเสียสละ(7)รู้เท่าทันสังคม ให้เป็นที่ปรากฏเป็นการทั่วไป

หลังจากนี้ทั้งสองกลุ่มคงต้องขอโอกาสขอคะแนนจากเพื่อนๆ นิสิตทุกคณะทุกชั้นปีโดยการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มมากยิ่งขึ้น การปราศรัยนโยบายวันที่ 5 ก.พ.2561 เพื่อขับเคี่ยวกันหาเสียงเพื่อชัยชนะในวันเลือกตั้ง 6 ก.พ. 2561 เวลา09.00-15.00 น.นี้