มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเลือกตั้งประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 มกราคม 2561

การเลือกตั้งประธานสภานิสิต วันที่ 23 มกราคม 2561
โดยมี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เป็นประธานในการเปิดการเลือกตั้ง พร้อมทั้งพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
ซึ่งในผลเลือกตั้ง’ประธานสภานิสิต มจร.’…พระนที โชติญาโณ/พึ่งทรัพย์ อายุ ๒๒ ปี นิสิตคณะครุศาสตร์ ปี ๓ เอกการสอนภาษาไทย มจร.ส่วนกลาง ได้รับเลือกตั้งเป็น “ประธานสภานิสิต รูปที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑” โดยเป็นนิสิตจากคณะครุศาสตร์ รูปที่ ๔ ที่เป็นประธานสภานิสิต จากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกสภานิสิต ทุกคณะ ทุกชั้นปี ณ มจร.วังน้อย อยุธยา ๒๓ ม.ค.๒๕๖๑…โพสต์นิวส์ :รายงาน, ถาวรา :ภาพ