มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเสนอโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑

การเสนอโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑
คำชี้แจง
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร วัน เวลา และการติดต่อประสานงาน
๑.๑ หัวหน้าหน่วยอบรมโครงการฯ จะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้น และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือเป็นศิษย์เก่าก็ได้
๑.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการบรรพชา ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๑.๓ จะต้องบรรพชาสามเณรตั้งแต่ ๕๐ รูป ขึ้นไป หน่วยอบรมใดไม่ครบตามจำนวน ต้องคืนเงินให้มหาวิทยาลัย
๑.๔ ส่งแบบฟอร์มเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑.๕ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อหน่วยอบรมที่ได้รับอนุมัติ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ติดต่อสอบถาม พระครูชิโนวาทธำรง รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต โทรศัพท์ ๐๘-๑๔๓๘-๑๕๔๐
นายบัญชา นารี นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐๘-๕๑๓๑-๐๙๓๒ buncha_mahachulafc@hotmail.com
๒. การเขียนแผนที่เดินทางไปยังหน่วยอบรม (ต้องมีทุกหน่วยอบรม)
๒.๑ จุดเริ่มต้น
-บอกถนนสายหลักที่จะเดินทางไปยังหน่วยอบรมโครงการฯเชื่อมระหว่างอำเภอจังหวัดหรือสถานที่อื่น ๆ
ที่สำคัญบอกถนนหรือทางแยกนั้นอยู่ระหว่างหมู่บ้าน/อำเภอ/จังหวัด ให้ชัดเจน
๓. จุดสังเกตทางแยกที่จะไปยังหน่วยอบรม
๓.๑ ให้ติดป้ายและธงมจร.ประจำหน่วยอบรม/ธงธรรมจักร/ธงชาติไว้ทางแยกที่จะไปยังหน่วยฝึกอบรมให้เด่นชัด
๓.๒ ให้ทำลูกศรชี้หรือติดธงชาติ/ธงธรรมจักร จากทางแยกจนถึงหน่วยอบรม
๔. การอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัย
๔.๑ หนังสือสวดมนต์ สมุด ทางมหาวิทยาลัยจะมอบให้ อย่างละ ๑๐๐ เล่ม
๔.๒ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ทางมหาวิทยาลัยจะมอบให้ หน่วยละ ๒๐๐ ใบ
๔.๓ ธงมหาวิทยาลัยจะมอบให้หน่วยละ ๑ ผืน
๔.๔ งบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามสมควร
๔.๕ ให้ติดต่อขอรับที่ต้นสังกัดที่ท่านเสนอโครงการฯ
๕. หัวหน้าหน่วยอบรมจะต้องเข้าอบรมด้วยตนเอง ตาม วัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
(ต้องหมั่นตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ และสอบถามวัน เวลา และสถานที่การอบรมด้วยตนเอง)
๖. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ได้ หรือพิมพ์ และปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อส่ง แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ไปที่วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการที่ท่านสังกัด

-นิสิตหรือหัวหน้าหน่วยอบรม ที่จบจากส่วนกลาง กรุณา ส่งที่
กองกิจการนิสิต ห้อง A300 อาคารเรียนรวมชั้น 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมู่ที่ 1
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
(เอกสารโครงการบรรพชาฯ)
-หรือส่งทางอีเมล์ ได้ที่ buncha_mahachulafc@hotmail.com
-ท่านสามารถ
ดาวโหลดได้ที่ http://www.stud.mcu.ac.th/?page_id=98