มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้อนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

“ต้อนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต”

เมื่อวันที่19 ม.ค.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ได้ต้อนรับและถวายสักการะผู้ช่วยอธิการบดีฯตามที่มหาวิทยาลัยฯ โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา นั้น

การนี้ในฐานะผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้นำพาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้แทนนิสิต ถวายสักการะ และรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานจากท่านในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฯและช่วยกำกับดูแลงานด้านกิจการนิสิต

การนี้ท่านได้กล่าวให้กำลังใจต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตว่า “…ต้องขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาถวายสักการะเป็นขวัญกำลังใจซึ่งกันและกัน โดยไม่เป็นทางการผมได้มาช่วยงานกิจการนิสิตอยู่แล้วในฐานะรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้กำกับหอพัก เห็นว่าทุกท่านได้ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ วันนี้มหาวิทยาลัยได้ไว้วางใจให้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ต่อไปนี้จึงต้องมาทุ่มเททำงานช่วยงานด้านกิจการนิสิตร่วมกับทุกท่านมากขึ้น….”

งานกิจการนิสิตเป็นงานบริการนิสิต เราต้องบริการนิสิตอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงและธรรมาภิบาล ทั้งนิสิตบรรพชิต คฤหัสถ์หรือต่างประเทศ ตามนโยบายที่องค์อธิการบดีกล่าวไว้ และตามนโยบายที่พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เมตตามอบนโยบายและให้โอวาทไว้ต่างกรรมต่างวาระเกี่ยวกับการทำงานไว้ว่า “การทำงาน เราต้องทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยใจที่เสียสละ”

แนวทางดังกล่าวนั้น เชื่อว่าทุกท่านในกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยจิตใจที่เสียสละ อดทนอยู่แล้ว ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป ชึ่งเชื่อว่าท่านทั้งหลายจะประสบความสำเร็จในอนาคต

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาแสดงน้ำใจและตั้งใจช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน ท่านได้กล่าวย้ำก่อนให้พรในช่วงท้าย