มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานการปฏิบัติศาสนกิจนิสิต

กิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติศาสนกิจ

เมื่อวันที่17พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล…

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.256 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับโอกาสจากพระครูสุตภัทราภรณ์,ดร.…

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี…

“นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี…

นิสิตปฎิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63 มจร 635 รูป ทั่วอีสานประชุมสรุปผลการทำงาน 1 ปี…

"นิสิตปฎิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63 มจร 635 รูป ทั่วอีสานประชุมสรุปผลการทำงาน 1 ปี ก่อนรับปริญญา…

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2561

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่1/2561

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่1/2561…

คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ “นิสิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม”

00-ปก-สารบัญ-คำนำ 01-บทที่-1-บทบาทและหน้าที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 02-บทที่-2-ข้อกำหนดการปฏิบัติศาสนกิจ…