มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานการปฏิบัติศาสนกิจนิสิต

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี…

“นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี…

นิสิตปฎิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63 มจร 635 รูป ทั่วอีสานประชุมสรุปผลการทำงาน 1 ปี…

"นิสิตปฎิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63 มจร 635 รูป ทั่วอีสานประชุมสรุปผลการทำงาน 1 ปี ก่อนรับปริญญา…

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2561

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่1/2561

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่1/2561…

คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจ “นิสิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม”

00-ปก-สารบัญ-คำนำ 01-บทที่-1-บทบาทและหน้าที่นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 02-บทที่-2-ข้อกำหนดการปฏิบัติศาสนกิจ…

พิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ ประจำภาคใต้

เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี, ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

กำหนดการ การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

 กองกิจการนิสิต จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน…

สรุปประเด็นจากการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 62 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21…

สรุปประเด็นจากการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 62 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2560 ณ…