มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานประกันคุณภาพภายใน

การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต มจร ปีการศึกษา 2561

"การให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต มจร ปีการศึกษา 2561" เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา…

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน” เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต โซน A…

ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2561

“ประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2561” เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต…

กองกิจการนิสิตรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน

“กองกิจการนิสิตรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน” วันที่11 ก.ค.2561 ณ ห้อง 300 ห้องประชุมกองกิจการนิสิต…

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี…

“นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี…

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

"แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2561 เวลา 09.30 น.…