มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานประกันคุณภาพภายใน

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี…

“นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี…

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

"แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2561 เวลา 09.30 น.…

แผนปฏิบัติการ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

01-ปก-คำนำ-สารบัญ 02-บทที่-1-บทนำ 03-บทที่-2-แผนปฏิบัติการประจำปี 04-บทที่-3-การติดตามและประเมินผล

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะงานวิจัย กลุ่มงานวิจัย สสส.

วันที่ 22 มีนาคม2560 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุม205 พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต…