มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้นำนิสิตกับการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะภายในห้องเรียน

"ผู้นำนิสิตกับการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะภายในห้องเรียน" "เมื่อสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา…

พระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

เมื่อวันที่ 16 กพ.2561 ณ ห้อง D300 สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระนครศรีอยุธยา พระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร)…

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

"แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2561 เวลา 09.30 น.…

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มคลังปัญญาอาสา นำโดย…

ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2561…

ผู้สมัครนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร…

"ผู้สมัครนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร ทั้ง2กลุ่มประกาศชัดพร้อมอาสาทำงานรับใช้มวลนิสิตและสนองงานมหาวิทยาลัย"…

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่1/2561

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่1/2561…