มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมเตรียมกีฬานิสิตคฤหัสถ์

"ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมเตรียมกีฬานิสิตคฤหัสถ์" วันนี้ (17ม.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องเธียร์เตอร์ โซน B พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

ประชุมคกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2562

"ประชุมคกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2562" วันที่(17ม.ค.62) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ…

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมผู้นำนิสิตหอพักเพื่อรับฟังปัญหา ติดตาม…

"ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมผู้นำนิสิตหอพักเพื่อรับฟังปัญหา ติดตาม และร่วมหาแนวทางในการจัดกิจกรรมและพัฒนาหอพักนิสิตร่วมกัน" วันนี้ (17 ม.ค.62) เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานหอพักนิสิตนานาชาติ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล…

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมสานพลังสุขภาวะพระสงฆ์…

"รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมสานพลังสุขภาวะพระสงฆ์ กับการสื่อสารสาธารณะ " วันนี้(17ม.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี…

มจร พร้อมเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง)

" มจร พร้อมเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง)" วันนี้ (16ม.ค.2562) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล…
1 of 43