มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ 2561

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ -> https://bit.ly/2BwHuc8

รองอธิการอนุโมทนาเลือกตั้งนายกนิสิต ชมประชาธิปไตยวิถีพุทธ มีธรรมมาภิบาล ตามพันธกิจ มจร

"รองอธิการอนุโมทนาเลือกตั้งนายกนิสิต ชมประชาธิปไตยวิถีพุทธ มีธรรมมาภิบาล ตามพันธกิจ มจร” วันนี้(30ม.ค.62) เวลา09.00-15.00 น. ที่ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน C มจร พระราชวรมุนี,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

สภานิสิต มจร (ส่วนกลาง) มีมติเลือก “พระมหามงคล ป.ธ.5” เป็นประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2562

"สภานิสิต มจร (ส่วนกลาง) มีมติเลือก "พระมหามงคล ป.ธ.5" เป็นประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2562 แจ้งพร้อมทำหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยและนิสิต" เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี รายงานว่า ที่ห้องสันติศึกษา…

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมเตรียมกีฬานิสิตคฤหัสถ์

"ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมเตรียมกีฬานิสิตคฤหัสถ์" วันนี้ (17ม.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องเธียร์เตอร์ โซน B พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

ประชุมคกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2562

"ประชุมคกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2562" วันที่(17ม.ค.62) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ…
1 of 43