มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติศาสนกิจ

เมื่อวันที่17พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร…

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.256 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับโอกาสจากพระครูสุตภัทราภรณ์,ดร. รองผอ.ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย…

กองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรเชิษฐ์ ตอรัมย์ ในการสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท

กองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรเชิษฐ์ ตอรัมย์ ในการสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับประทานปริญญาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

มจร (ส่วนกลาง) ซ้อมย่อย บัณฑิต ป.ตรี เตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญา ประจำปี2561 ระหว่าง10-13…

“มจร (ส่วนกลาง) ซ้อมย่อย บัณฑิต ป.ตรี เตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญา ประจำปี2561 ระหว่าง10-13 พ.ค.2561” เมื่อวันที่6พ.ค.2561 เวลา 12.30 น. ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะ 4…

ประชุมคกก.งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561

“ประชุมคกก.งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนายเกษม…

ภาษาอังกฤษสัญจรกับสถาบันภาษา

“ภาษาอังกฤษสัญจรกับสถาบันภาษา” เมื่อวันที่1 พ.ค.2561 เวลา 12.30 น. ณ สำนักงานกองกิจการนิสิต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ได้เรียนภาษาอังกฤษสัญจร โครงการภาษาอังกฤษสัญจร งานบริการวิชาการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561…