มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พรรษาพาสุข ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา

ขอเชิญพระนิสิตใช้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 500 รูป วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาษาเปลี่ยนชีวิต แรงบันดาลใจและความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

“ภาษาเปลี่ยนชีวิต แรงบันดาลใจและความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.9)…

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ให้ตรวจสอบผลการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ 2561

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 เข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ หากนิสิตท่านใดพบปัญหาเรื่องการยื่นคำร้อง เช่น โครงการเอกสารไม่สมบูรณ์ ยื่นเอกสารไม่ครบ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลปรากฏดังภาพที่แนบมานี้…

มจร.ขอนิมนต์/เจริญพรเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมถวายสักการะ…

มจร.ขอนิมนต์/เจริญพรเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมถวายสักการะ เนื่องในโอกาสงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี "พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ป.ธ.๙, ศ.ดร.)" กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒,…

รองอธิการบดี มจร เป็นวิทยากรบรรยายและติดตามการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา…

รองอธิการบดี มจร เป็นวิทยากรบรรยายและติดตามการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 คณะสงฆ์ภาค 5" เมื่อวันที่ 13-16 ก.ย.2561 พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม มจร

"คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม มจร และหารือการดำเนินกิจกรรมทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราโชบาย" เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ที่สำนักงานอธิการบดี มจร…
1 of 35