มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ให้ตรวจสอบผลการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ 2561

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 เข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ หากนิสิตท่านใดพบปัญหาเรื่องการยื่นคำร้อง เช่น โครงการเอกสารไม่สมบูรณ์ ยื่นเอกสารไม่ครบ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลปรากฏดังภาพที่แนบมานี้…

มจร.ขอนิมนต์/เจริญพรเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมถวายสักการะ…

มจร.ขอนิมนต์/เจริญพรเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมถวายสักการะ เนื่องในโอกาสงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี "พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ป.ธ.๙, ศ.ดร.)" กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒,…

รองอธิการบดี มจร เป็นวิทยากรบรรยายและติดตามการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา…

รองอธิการบดี มจร เป็นวิทยากรบรรยายและติดตามการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 คณะสงฆ์ภาค 5" เมื่อวันที่ 13-16 ก.ย.2561 พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม มจร

"คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม มจร และหารือการดำเนินกิจกรรมทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราโชบาย" เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ที่สำนักงานอธิการบดี มจร…

ผอ.กองกิจฯ มจร ร่วมประชุมสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ และหารือแนวทางในการขับเคลื่อน ปี62

“ผอ.กองกิจฯ มจร ร่วมประชุมสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ และหารือแนวทางในการขับเคลื่อน ปี62” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ที่โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม…
1 of 35