มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ผช.อธิการบดี ประชุมองค์กรนิสิตเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย”

วันนี้( 22ส.ค.2562) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมผู้นำองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง) ได้แก่ ประธานสภานิสิต นายกบริหารองค์กรนิสิต…

“มจร ส่งผู้บริหารเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการอุปสมบทหมู่ที่วัดไทยนอร์เวย์…

วันที่13-17 สิงหาคม2562 ที่วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยโดย พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก ป.ธ.6) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ พระมงคลธีรคุณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต…

“กองกิจการนิสิต จับมือภาคีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนและเรียนรู้KMจากผู้มีทักษะและประสบการณ์ตรง”

วันนี้ (18 ส.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการดี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานให้โอวาทและเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง…

“รองอธิการบดี ประชุมประกันอุบัติเหตุ ฯ เห็นชอบการจัดกองทุนสวัสดิภาพนิสิต…

วันนี้(19ส.ค.2562) เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการประกันอบุัติเหตุและสวัสดิการนิสิต ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ…

ผู้ผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมผู้นำอาเซียนระดับนานาชาติ…

ระหว่างวันที่ 9-11ส.ค.2562 ณ โรงเเรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ. 9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ร่วมกับพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที…

วันที่ (7 ส.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิต พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ. ดร. (พล อาภาการ, ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก ซึ่งเป็นปกติและประจำในทุกวัน หากพระเดชพระคุณว่างจากงานบริหาร…
1 of 51