มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาค 4 ภาค

***ดาวโหลดเอกสาร*** 1 แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๕ เข้าร่วมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำภาค ๔ ภาค 624KB 2 กำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ภาคเหนือ 403KB 3 กำหนดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ…

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 65 “ส่งรายงานปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ ๒”

**ดาวน์โหลด** 1. แจ้งนิสิตส่งรายงานครั้งที่ ๒ 434KB 2. ประกาศการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ประจำปี ๒๕๖๒ 661KB 3. ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ-รุ่นที่-๖๕ 75.3KB

“กองกิจการนิสิต มจร เจริญศรัทธา บริษัท อีสออนเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด…

"กองกิจการนิสิต มจร เจริญศรัทธา บริษัท อีสออนเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด โอกาสมาถวายกุญแจล็อคให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 500 ชุด" วันนี้ (8พ.ย.62) ที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร พระเดชพระคุณพระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.9)…

“กองกิจการนิสิต มจร ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ…

"กองกิจการนิสิต มจร ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ หวังใช้ปัญญาปฏิบัติและกลไกการดำเนินงานสร้างสังคมสุขภาวะในแนวพุทธธรรม" วันนี้(6-7พ.ย.62)ที่มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พระเทพเวที,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9)…

“รองอธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจนิสิตหอพัก “

วันที่ (17 ต.ค.2562) เวลา 10.00 น. ที่หอพักนิสิต พระเทพเวที,รศ. ดร. (พล อาภากโร, ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก ซึ่งเป็นปกติและประจำในทุกวัน…

ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

* ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศด้านล่างนี้ ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ และส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๑๕ – ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ในส่วนวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ให้ถือตามประกาศนี้ โดยอนุโลม ประกาศ…
1 of 53