มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตารางเดินรถเมล์รับ – ส่ง นิสิต ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ตารางเดินรถเมล์ รับ-ส่งนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเช้า เวลา 06.30 - 07.30 น.     -- รับที่หน้าวัดศรีสุดาราม จำนวน 6 คัน     -- รับที่สนามหลวง 6 คัน     -- รับที่สวนจตุจักร 1 คัน และภาคเย็น เวลา 16.00 - 17.00 น.…

“สสส. และ สปสช. หนุน มจร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ…

วันนี้ (30 ก.ค.63) ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ…

“กองกิจการนิสิต ประชุมเตรียมจัดพิธีสามีจิกรรมและเจริญพระพุทธมนต์ฯ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ…

วันนี้ (21ก.ค.2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี A 300 อาคารเรียนร่วม มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร.…

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 สามารถเผยแพร่ได้...เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ร่วมกัน ประการสำคัญได้มีการมอบหมายและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีจุดประสงค์ก็เพื่อถ่ายทอดให้กับบุคลากรและเผยแพร่สู่สาธารณะ
1 of 57