มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุม คกก.โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ป.ตรี

“ประชุม คกก.โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ป.ตรี” วันนี้ (12 ต.ค.2561) เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา…

ผช.อธิการบดีกิจการนิสิต กล่าวอนุโมทนาเจริญศรัทธาเจ้าภาพ

“ผช.อธิการบดีกิจการนิสิต กล่าวอนุโมทนาเจริญศรัทธาเจ้าภาพ” วันนี้(28ต.ค.2561) ที่อาคารหอฉัน พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรักษารองผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานสงฆ์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต…

องอธิการบดี มจร แสดงธรรมงานบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก…

“รองอธิการบดี มจร แสดงธรรมงานบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 5” วันนี้(24 ต.ค.2561) เวลา 15.00 น. ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ พระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร…

วันปวารณาออกพรรษา ปี 2561 ของนิสิต มจร

“วันปวารณาออกพรรษา ปี 2561 ของนิสิต มจร ” วันนี้ (24 ต.ค.2561) เวลา 13.00 น. อุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย อยุธยา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองผอ.สถาบันภาษา เป็นประธานสงฆ์นำผู้บริหาร…

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำนิสิตตรวจสุขภาพ โครงการพรรษาพาสุข ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา

“ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำนิสิตตรวจสุขภาพ โครงการพรรษาพาสุข ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา” วันนี้(3ต.ค.2561) เวลา 08.00-14.00น. ที่อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำนิสิต…
1 of 38